Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061121

Illums islamskola.

Här lägger jag in ett inlägg från Illum i sin helhet från FOMI.

illums islamskola - islam på riktigt Vanligt i debatt kring islam är
ogrundade påståenden om vad islam är, samt utfall om att de som kritiserar islam
är okunniga, eftersom utgångspunkten hos islamapologeter är att islam är "fint"
och att kritiker av islam har "fobi", snarare än vad det verkligen är fråga om,
att islam självt har "fobi" mot allt som Muhammed inte godkände för 1400 år
sedan.

Islam är inte en religion som alla andra och ju mer du som icke-muslim
läser om islam, desto mer "fobi" lovar jag att du får. Intressant att notera är
att beskyllningar och utfall mot islamkritiker nästan aldrig är grundade på
fakta, såsom citat ur islam, utlåtanden från islamiska skolor, statistik eller
liknande. Det handlar nästan uteslutande om påståenden om "okunskap om islam"
eller "rasism mot muslimer", vilket är en grov feltolkning av vad islamkritik
handlar om. Jag tycker synd om muslimer och vill inget hellre än att just hjälpa
muslimer ur islam för att trygga ett fortsatt, fredligt, demokratiskt statsskick
som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Muslimer är själva de största
förlorarna när ogrundade beskyllningar, utfall och demoniserande personangrepp
på islamkritiker tillåts tysta debatten. Jag anser att det inte är någon slump
att terrorister och islamister alltid citerar islams texter för att stödja sina
åsikter medan islamapologeter aldrig citerar för att stödja sina åsikter. Vad
islam är Islam är en monoteistisk (tro på en gud) religion. Ordet islam är
arabiskt och betyder med långt "a", islaam "att underkasta sig" och med kort
"a", islam "jag underkastar mig".

En person som praktiserar och tror på islam
kallas muslim, vilket betyder "en som underkastar sig". Vissa gör gällande att
islam kommer ur ordet salaam, frid, men det är historiskt ogrundat och snarare
önsketänkande, speciellt med tanke på religionens faktiska budskap och rötter.
Var islam har sina rötter Islam är en Abrahamitisk religion, vilket innebär att
dess tankar kan spåras tillbaka till Abraham, som hävdas vara den första
personen efter syndafloden som förkastade avbilder/idoler, vilket är symboliskt
viktigt i monoteism. Judendomen är den första Abrahamitiska religionen, baserad
på Hebreiska bibeln (gamla testamentet) flera tusen år BC. Kristendomen
utvecklades ur judendomen, mestadels baserat på Jesus predikningar, nedskrivna i
Kristna bibeln (nya testamentet) runt år 45-140 AD. Islam grundades av Muhammed i slutet av 600-talet i vad som idag kallas Saudiarabien. Muhammed ansåg att judar och kristna (bokens folk) visserligen tillbad rätt gud (den enda guden),
men att deras heliga skrifter var felaktiga och förvridna och han påstod sig
vara en ny profet (och även den sista profeten) som fick guds sanna budskap
vilka skrevs ned i nya texter. Vilka texter islam består av Muhammed kunde själv
inte skriva, så Muhammeds ord, det han ansåg vara rätt budskap, dikterades till
andra och skrevs ned. Denna text kallas koranen/quranen, vilket betyder
recitation eller redogörelse, bland muslimer uppfattad som guds exakta, perfekta
ord och vilja till punkt och pricka. Mycket energi investeras av muslimer i att
haussa koranen. Det påstås att gud själv har en gyllene koran, på arabiska,
exakt identisk den som Muhammed dikterade. På så sätt ges, vad som egentligen är
arabisk nationalism, en gudomlig status och därtill erhålls ett utmärkt verktyg
att mystifiera diskussioner rörande islam. Om koranen citeras på ett positivt
sätt är det upphöjt och perfekt, på ett negativt sätt däremot så är det
missuppfattat, feltolkat eller kanske omöjligt att diskutera eftersom en
översättning aldrig är den sanna koranen, som om arabiska skulle vara enda
språket i världen som inte har bra synonymer på andra språk. Ett viktigt faktum
som icke-muslimer sällan förstår, är att islam inte bara utgörs av koranen.
Koranen är vad Muhammed påstod vara guds ord, men om man jämför med exempelvis

nya testamentet, så består bibeln inte enbart av Jesus ord, utan även av andra
människors ord om olika saker, andras ord om Jesus, vad han gjort, hur han gjort
det och liknande. Motsvarigheten till detta inom islam kallas hadith (rapport,
berättelse). Man kan alltså inte förstå islam bara genom att läsa koranen, lika
lite som man skulle kunna förstå kristendomen genom att bara välja predikningar
av Jesus eller kanske bara de tio budorden. Med hjälp av hadither förklaras
islam, verser, deras sammanhang och egentliga innebörd. En viktig skillnad
mellan exempelvis shia- och sunnimuslimer är vilka hadither de fäster tilltro
till, vilka de anser vara genuina (sahih), troliga (hasan) eller svaga (daif).
Om enbart koranen varit det viktiga så skulle det inte funnits olika sorters
muslimer, eller de skulle i vart fall ha mycket färre skillnader, eftersom det
bara finns en koran. Vilka sorters muslimer det finns Totala antalet muslimer
idag är inte helt lätt att uppskatta, speciellt som många muslimer skulle dödas
om de lämnade islam, men en vanligt använd siffra år 2006 är 1,4 miljarder. Av
dessa är bara 20% araber, tack vare över tusen år av expansionskrig och
omfattande diskriminering och straffbeskattning av religiösa minoriteter i
islamiska stater vilket lett till att folk konverterat för att undgå
förföljelse. De två största grupperna av muslimer idag är sunni (ca 80-85% av
världens muslimer) och shia (ca 10-15%). En annan omtalad men inte särskilt stor
grupp är sufi, som är en mysticistisk,esoterisk variant som grundar sig på
personlig utveckling och närhet till gud genom insikt. Det kan nämnas att
strävan efter "närhet till gud" är fullständigt oacceptabelt inom de andra
islamiska grenarna. Sunni anser att Muhammeds sätt och principer (sunnah), är en
förebild från gud och därför det absolut viktigaste att följa. Shia däremot,
anser att Muhammeds familj och efterföljare (som i vissa hänseenden hade en mer
"avslappnad" syn på islam) också är viktiga källor till äkta islam. Mer exakt
kan man säga att sunni och shia fäster olika betydelse vid de hadither som finns
nedskrivna de närmsta hundratalen efter Muhammeds död.

En del hadither skrevs av
eller baserat på uttalanden från ättlingar, medans andra har sitt ursprung i
exempelvis lärda eller vänner till Muhammed. Enkelt sammanfattat försöker sunni
efterlikna Muhammed, medan shia fäster stor tilltro till levande auktoriteter
och lärda. Shia fäster som regel mindre tilltro till hadither av döda lärda,
eftersom de anser att lärda ska kunna redogöra för sina tolkningar för att de
ska vara aktuella. De flesta välkända grupper av fundamentala terrorister och
islamister idag är sunni-muslimer av olika varianter såsom Salafi, Wahhabi,
Muslimska brödraskapet och al-Qaida även om shia också finns representerade i
detta segment med exempelvis Hizbollah. De har olika namn och olika strategier
men samtliga grundade på den gemensamma nämnaren islam. Islam kan sammanfattas
översiktligt med följande lista:
Grundpelarna, fundamenten i islam
Shahadah - trosbekännelse, att det bara finns en gud och att Muhammed är
hans profet
Salah/Salat - bön, att be 5 gånger per dag
Zakah/Zakat -
kollekt, bidrag, att en viss procent av inkomst ska doneras till imamer/moskéer
och till fattiga, i praktiken en religiös skatt
Sawm Ramadan - fastande, att
avstå från mat/dryck eller nöjen i 9:e månaden i islamiska kalendern
Hajj -
vallfärd, att färdas till Mekka en gång under sitt liv under en speciell
månad
Sharia, islams lag uttolkad ur koran och hadither där saker klassas
som:
Wajib/Fard - Plikt/tvång, exempelvis jihad, heligt krig
Mustahab -
Rekommenderat, exempelvis kvinnlig könsstympning
Muhab - Neutralt, varken
gillat eller ogillat
Makruh - Ogillat men inte förbjudet, exempelvis
skilsmässa
Muharram/Haram - FörbjudetMuslimer förväntas i första hand följa
de fem grundpelarna, men dessa räcker inte för att beskriva en muslims plikter
och regler. Sharia däremot, utgör ett heltäckande system av lagar som innefattar
allt ifrån kost, arvsrätt, sexliv, krigsrätt, klädsel till politik och
samhällsordning, allt utläst av lärda ur koranen och haditherna. Vad sharia är
Kristendomen har budord, judendomen har torah, ett demokratiskt samhälle har
demokratiska lagar och islam har sharia. Sharia betyder egentligen väg eller
stig, men avser lagar, uteslutande framtolkade av islamiskt lärda (ulema, alim i
singular), baserat på koranen och haditherna. Eftersom sunni och shia fäster
olika tilltro till hadither så skiljer sig deras sharia åt. Därtill finns det
olika skolor inom både sunni och shia, men i praktiken är inte skillnaderna så
stora. Om man exempelvis ser till dödsstraff för de som lämnar islam så är alla
skolor eniga om det, med avvikelser för exempelvis kvinnor, som kan få en extra
chans att ångra sig i vissa skolor, eller att barn som blir avfällingar inte
avrättas förrän de blir myndiga enligt andra lindrigare tolkningar. Sharia är på
många sätt "kärnan" i islam och en vital del i förståelsen av religionen. Sharia
är dock väldigt omfattande och kommer inte beskrivas i detalj i den här
artikeln. De viktigaste haditherna inom islam Tack vare internet går det idag
bra att som icke-muslim läsa dessa textsamlingar med olika typer av berättelser
om vad Muhammed eller andra ansedda personer i hans närhet sagt, gjort eller
godkänt. Flera källor finns att tillgå om man vill bilda sig en egen
uppfattning. Som sagts tidigare så fäster shia störst tilltro till levande
auktoriteter, medan den absolut viktigaste källan för sunni är hadither och
speciellt då al-Bukhari och Muslim som benämns sahih (trovärdig/stark).
De
viktigaste haditherna för sunni-muslimer
Sahih al-Bukhari
Sahih Muslim
Sunan an-Nasa'ii
Sunan Abu Dawud
Sunan at-Tirmidhi
Sunan ibn
Majah
De viktigaste haditherna för shia-muslimer
Al-Kutub Al-Arb'ah (De
fyra böckerna)
Usul al-Kafi of Kulayni
Man la Yahdhuruhu' l-Faqih of
Saduq
Tahdhibu 'l-Ahkam by Tusi
al-Istibsar by Tusi
Vad jihad är
Jihad betyder kamp eller ansträngning, vilket i islamisk mening är ett
samlingsbegrepp för all "kamp i guds syfte". Vad vill "Allah" då och vad är
målet för islam och målet med jihad? Det är ganska intuitivt egentligen och står
skrivet explicit, på flera sätt och flera ställen i koranen.
Quote:
Koranen, 9:33, 48:28 och 61:9 He it is Who sent His Messenger with
guidance and the religion of truth, that He might cause it to prevail over all
religions, though the polytheists may be averseAllah sägs alltså ha skickat sin
budbärare/profet, så att det som sägs vara hans sanna religion ska segra och
dominera över alla andra religioner och folk, alltså oavsett vad avgudadyrkare
och otroende tycker om det. Det är egentligen missvisande att bara kalla jihad
för "heligt krig", trots att det är vad det handlar om, eftersom det kan anses
vara en ansträngning för jihad att exempelvis lära sig koranen utantill eller
att uppfostra andra muslimer som beter sig på fel sätt. Jihad innefattar, men är
alltså inte uteslutande begränsat till, faktiskt krig. Några koncept som
vanligen förklaras tillhöra jihad:
Jihad an nafs - Hjärtats och jagets kamp
mot orenheter eller svagheter inom sig själv. En kamp inåt mot islamisk renhet
och uniformering.
Jihad ash-Shaytan - Kamp mot satan. Att motstå världslig
frestelse som sex, berömmelse eller annan personlig vinning som rikedom.
Jihad al-Munafiqoon - Kamp mot hycklare, muslimer som säger sig vara
muslimer men inte är det, moderata, sekulära eller "innovatörer" av islam.
Jihad al-Kuffar - Kamp mot de otroende, nekarna och vägrarna.
Jihad bil
lisan/qalam/ilm - Kamp utåt med tunga/penna/kunskap. Att utbilda sig inom islam
och predika, missionera eller författa propaganda.
Jihad bil yad - Kamp med
handen, fysiskt men utan våld. Att samla in pengar och materiel, att vårda sjuka
och gamla eller att vallfärda.
Jihad bis saif - Kamp med svärdet, faktiskt
"heligt krig", våld och terror.Det som menas med att "islam ska dominera"
uttrycktes av Muhammed själv såhär, nedskrivet i både bukhari och muslim:
Quote:
Sahih al Bukhari Vol 1, Bok 2, Hadith 24: Allah's Apostle said: "I
have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that
none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's
Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if
they perform a that, then they save their lives and property from me except for
Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah." Sahih
Muslim Bok 1, Kap 10, Hadith 31: It is reported on the authority of Abu Huraira
that he heard the Messenger of Allaah say: I have been commanded to fight
against people, till they testify to the fact that there is none worthy of
worship (in truth) but Allaah, and believe in me (that) I am the messenger (from
the Lord) and in all that I have brought. And when they do it, their blood and
riches are guaranteed protection on my behalf except where it is justified by
law, and their affairs rest with Allaah.Ur ovanstående läses i klartext att
Muhammed försäkrade att han fått i order av gud att "kämpa" mot folket. Folkets
"blod och tillgångar" var säkra från honom först när de konverterat till islam
eller låtit sig utsättas för islamisk apartheid och beskattning (dhimmifiering).
Detta är syftet med jihad, att islam ska dominera och alla människor på jorden
ska bli muslimer eller dhimmis, under islamisk lag (sharia). De som trotsar
denna ordning riskerar sitt blod och sina tillgångar i olika sorters kamp.
Sättet att sprida islam som godkänts av Muhammed och då givetvis också Allah,
även intygat av de islamiska skolorna, är att otroende folk ska inbjudas till
islam. När så skett, så har mottagarna av inbjudan valet att frivilligt
konvertera eller skriva avtal om "beskydd" och underkastelse via dhimmifiering.
Det är bland annat detta som avses med det väl använda citatet, att det är
frivilligt att konvertera till islam:
Quote:
Koranen, 2:256 There is no
compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error.
And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm
handhold which will never break. Allah is Hearer, Knower.De som efter en utsatt
betänketid vägrat att både konvertera och skriva under skyddsavtal med
beskattning anses vara korrupta, motståndare till islam och fiender till gud.
Det är därför legitimt att anfalla dem, eftersom deras handlingar faktiskt är
ett angrepp på islams mål. Muhammed själv utförde ett stort antal bakhåll,
räder, erövringar och anfallskrig på just detta sätt. Alltså efter inbjudan
erbjuds konvertering, dhimmifiering eller destruering, vilket även fångats på
olika ställen i koran och hadith.
Quote:
Koranen, 9:1 - 9:5 This is a
declaration of immunity by Allah and His Messenger towards those of the
idolaters with whom you made an agreement. So go about in the land for four
months and know that you cannot weaken Allah and that Allah will bring disgrace
to the unbelievers. And an announcement from Allah and His Messenger to the
people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Messenger are
free from liability to the idolaters; therefore if you repent, it will be better
for you, and if you turn back, then know that you will not weaken Allah; and
announce painful punishment to those who disbelieve. Except those of the
idolaters with whom you made an agreement, then they have not failed you in
anything and have not backed up any one against you, so fulfill their agreement
to the end of their term; surely Allah loves those who are careful (of their
duty). So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters
wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait
for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the
poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
Koranen, 9:29 Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold
that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor
acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book,
until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves
subdued.För att uppnå islams mål, hela världen underkastad islam och sharia, är
alla muslimer skyldiga att deltaga i jihad, dvs inte bara krigandet, utan med
alla ovan nämnda medel såsom tal och skrift, tills domedagen kommer, oavsett vad
muslimerna anser om det.
Quote:
Koranen, 2:216 Fighting is ordained for
you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike something
which is good for you and that you like something which is bad for you. Allah
knows but you do not know.’ Koranen, 8:65 O Prophet! Urge the believers to war;
if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if
there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who
disbelieve, because they are a people who do not understand. Koranen, 9:111 Lo!
Allah hath bought from the believers their lives and their wealth because the
Garden will be theirs: they shall fight in the way of Allah and shall slay and
be slain. It is a promise which is binding on Him in the Torah and the Gospel
and the Qur'an. Who fulfilleth His covenant better than Allah? Rejoice then in
your bargain that ye have made, for that is the supreme triumph.Utöver plikten
att kämpa, så kommer andra plikter för alla muslimer, som att inte kritisera
andra muslimer eller på andra sätt träta inbördes (fitnah), vilket tyvärr blir
paradoxalt i och med uppdelningen sunni-shia som varit en källa till konflikt i
hundratals år. Det är i citat som detta här under som man finner orsaken till
det som tenderar att förbrylla den tänkande västerlänningen, alltså "varför är
muslimer så tysta när muslimer gör ont, men så ljudliga och bundna till
offerretorik när de utmanas på något sätt".
Quote:
Bukhari, vol 1, bok 2,
hadith 10 Some people asked Allah's Apostle, "Whose Islam is the best? i.e. (Who
is a very good Muslim)?" He replied, "One who avoids harming the Muslims with
his tongue and hands." Muslim, bok 32, hadith 3219 Abu Huraira reported Allaah's
Messenger as saying: [...] A Muslim is the brother of a Muslim. He neither
oppresses him nor humiliates him nor looks down upon him. The piety is here,
(and while saying so) he pointed towards his chest thrice. It is a serious evil
for a Muslim that he should look down upon his brother Muslim. All things of a
Muslim are inviolable for his brother in faith: his blood, his wealth and his
honour. Koranen, 5:51 O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for
friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for
friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.Tyvärr är regler
som dessa, att aldrig motarbeta andra muslimer, att aldrig ta de otrognas
(kuffars) sida mot muslimer, att aldrig försöka förnya islam och liknande just
de regler som kvarhåller muslimer i ett förtryck som är över tusen år gammalt.
Den totala mängden lagar och regler inom islam som är specifikt avsedda att
förhindra just sekularisering, modernisering eller "moderatisering" saknar
motstycke inom någon annan av världens andra religioner och är ett av skälen
till att islam faktiskt inte alls är en religion som alla andra. Islamister har
inte "kapat" islam. Islam innehåller sharia i alla större grenar och skolor av
islam och ett tvång för alla muslimer att deltaga i jihad. De enda muslimer som
"kapat" islam är egentligen de muslimer som slutat praktisera islam som det står
skrivet och bara praktiserar några få delar av islam. De kan bättre beskrivas
som "kulturmuslimer", bärare av en kulturell identitet, inte alls styrd av
önskan att införa och leva under sharia som Muhammed kommenderade. Muslimers
drift bort från islam var faktiskt anledningen till att Muhammad ibn Abd al
Wahhab (1703-1792) grundade vad som då kallades wahhabism men som idag oftare
går under benämningen salafism. Han ansåg att muslimerna lämnat det äkta islam
bakom sig och salafism handlar intressant nog bara om att studera de källor som
funnits där hela tiden. Hur man än vänder och vrider när man läser, så framgår
det tydligt att islam spridits med svärdet och att krig och terror är oerhört väl sanktionerat i islam. Den kämpe (mujahedin) som
stupar förklaras vara martyr (shahid) och är lovad en speciell plats i paradiset
och den som lämnar islam straffas med döden, även det baserat på Muhammeds egna
ord. Islam är islam som det står skrivet i islams texter, varken kapat eller
missuppfattat av fundamentalister, väl exemplifierat av Muhammeds handlingar när
han spred islam med svärd och krig i hela mellanöstern, Afrika och även delar av
Europa._________________Islamophobes like democracy, islamophiles don't dislike
sharia - illum

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home